قوانین

  1. دستورالعمل اجرائی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
  2. دستورالعمل مبارزه با پولشویی